See English Version

داوری زودهنگام مقالات کنفرانس


پژوهشگرانی که نیاز به داوری زودهنگام مقالات خود دارند میتوانند پس از ارسال مقالات کد مقاله خود را به آدرس ایمیل کنفرانس به نشانی زیر ارسال نمایند 

تا زودتر از موعد مورد داوری قرار گیرد، شایان ذکر است نتیجه داوری پس از دو روز اعلام خواهد شد

info@tetsconf.com